FTESE PER SHPREHJE TË INTERESIT PER OFRUES TE KURSEVE TE FORMIMIT PROFESIONAL -Roundi i dyte

Detajet jane te bashkengjitura

 

  TOR per Kurset e Formimit Profesional Mars 2018.docx
  TOR per Kurset e Formimit Profesional Prill 2018 Roundi i Dyte.docx