Avokim & Partneritet për Kujdes cilësor - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Avokim & Partneritet për Kujdes cilësor

Advokaci dhe partneritet për kujdes cilësor

Ne u bëjmë thirrje qeverive dhe komuniteteve që të përmbushin angazhimet e tyre për fëmijët pa prindër ose në rrezik për të humbur kujdesin prindëror dhe ne i ndihmojmë ata në përpjekjet e tyre. Kjo punë udhëhiqet nga Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve dhe është në kuadër të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës.

Ne advokojmë për masa për parandalimin e humbjes së kujdesit prindëror. Ne gjithashtu mbështesin zhvillimin e implementimin e standardeve cilësore të kujdesit alternativ dhe kërkojmë monitorim të vazhdueshëm të këtyre standardeve. Kjo përfshin mbështetjen e duhur për të mbajtur mbyllur dyert e institucioneve, për riintegrimin, zhvillimin e fuqisë punëtore dhe procesin e daljes nga kujdesi. Në advokacinë tonë, ne bazohemi në përvojën e fituar gjatë punës sonë me kujdesin alternativ dhe fuqizimin e familjes.

Që prej 1995-ës SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri ka qënë aktive në fushën e mbrojtjes sociale përmes ofrimit të shërbimeve sociale direkte të një cilësie të lartë për fëmijët dhe të rinjtë pa kujdes prindëror dhe shërbimeve me bazë komunitare për familjet në rrezik. SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri punon në partneritet me aktorët, organet shtetërore, partnerët kyç, organizatat kryesore dhe ofruesit e shërbimeve në fushën e mbrojtjes sociale dhe fëmijëve në nevojë

SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri është duke marrë pjesë në mënyrë aktive në krijimin e politikave publike, advokon për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në rrezik social dhe ndjek Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për Kudjesin Alternativ dhe Standardet e Kujdesit për Fëmijët pa kujdes prindëror

Fushata Advokuese SOS Fshatrat e Fëmijëve në Shqipëri

2009 – 2023

Qëllimi i fushatës "Advokaci Tani" është të kontribuojë në ndryshimin e Ligjit "Për Statusin e Fëmijës Së Sirë", për të ofruar shërbime cilësore për të rinjtë dhe shërbime pas kujdesit në lidhje me strehimin, kujdesin shëndetësor, mbështetjen psikosociale, arsimin dhe punësimin. Dy pikat kryesore janë ofrimi i shërbimeve pas kujdesit për të rinjtë dhe fushata për politika dhe procedura për reintegrimin e fëmijëve dhe të rinjve në kujdesin alternativ.

Fushata ka rritur kapacitetet e të rinjve dhe i ka përfshirë ata në avokimin për të drejtat e tyre. Palët interesante, OJQ-të, dhe përgjegjësit për detyrën kanë rritur njohuritë dhe bashkëpunimin për mbështetje në temën e avokatisë së fushatës, shërbimeve pas kujdesit dhe shërbimeve cilësore për të rinjtë, përmes ndryshimeve në politika e ligje.

Projekte të tjera të IPD që mbështetën fushatën "Advokaci Tani":
  • "Tani Çfarë? Përmirësimi i të rinjve që largohen nga kujdesi" financuar nga programi Erasmus+ i EC Brussels, i realizuar në vitet 2018 - 2019
  • "Forca për Rininë, Largimi nga Kujdesi" financuar nga programi Erasmus+, i realizuar në vitet 2020 - 2022