Komunitetet Rinore - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Komunitetet Rinore

Komunitetet rinore ndodhen në Tiranë. Janë programe rinore ku të rinjtë mbështeten me arsimim dhe trajnime, kurse profesionale, akomodim, programe drejtuese dhe udhëzime vijuese. 12 drejtues të rinjsh mbështesin të rinjtë që të jenë të pavarur në jetën e tyre me programe përgatitore në fusha të ndryshme. Komunitetet e të rinjve në Shqipëri janë të regjistruara zyrtarisht si “Tipi i shtëpisë familjare për grupmoshën 16-18 vjeç, bazuar në kuadrin ligjor (Vendim i Këshillit të Ministrave, datë 2017). Kujdesi për të rinjtë është rimodeluar së fundmi në njësi/nëngrupe të grupeve të vogla për një ofrim më cilësor dhe për një përputhje më të mirë me standardet kombëtare, të cilat kërkojnë llojin e familjes së njësive të vogla për të rinjtë në shërbime alternative të kujdesit. Ka dy komunitete: një komunitet i rimodeluar së fundmi në 3 grupe/njësi me 4 (katër) të rinj për çdo njësi. Komuniteti tjetër është i organizuar në dy njësi me një maksimum prej 6 të rinjsh për njësi.

Ne gjithashtu sigurojmë që fëmijët dhe të rinjtë të kenë akses në arsim cilësor. Sipas moshës dhe fazës së tyre të zhvillimit, ne i mbështesim ata të fitojnë një shumëllojshmëri të gjerë aftësish, gjë që gjithashtu forcon punësueshmërinë e tyre. Arsimi nuk kufizohet vetëm në studimet akademike, dhe ne gjithashtu fuqizojmë të rinjtë përmes kurseve profesionale për të mbështetur. Kjo mbështetje përfshin inkurajimin e fëmijëve për të zhvilluar aftësitë dhe kompetencat e jetës. Ndërsa fëmijët rriten për t’u bërë të rritur të rinj, ata mësojnë të marrin përgjegjësi në rritje për vendimet në jetën e tyre. Ne promovojmë punësimin e të rinjve në grupin tonë të synuar duke u angazhuar me autoritetin publik, vendimmarrësit dhe partnerët. Ne sigurohemi që ata në programin tonë të mund të përfitojnë nga një sërë masash mbështetëse, të tilla si stërvitje në karrierë ose praktikë.

Për fëmijët nën kujdesin tonë të drejtpërdrejtë, ne e bëjmë kalimin nga kujdesi alternativ në jetën e pavarur sa më të lehtë që të jetë e mundur, përmes një procesi të përshtatur dhe pjesëmarrës të kujdesit të largimit. Nëse një i ri kalon në kujdesin për të rinjtë apo qëndron në një familje SOS, vendimi merret në një proces pjesëmarrës, duke përfshirë të riun. Zgjedhja konsiderohet nga çdo këndvështrim dhe bazohet në pjekurinë, aspiratat dhe interesat më të mira të të riut. Pasi një i ri ka lënë kujdesin tonë, ne ofrojmë mbështetje të përcaktuar qartë pas kujdesit për fushat përkatëse të jetës së tyre. Kështu, mbështetja pas kujdesit do të kufizohet në fusha specifike të nevojës dhe do të ulet me kalimin e kohës. Ne sigurohemi që të rinjtë të mund të mbajnë lidhje familjare të përjetshme dhe të kërkojnë mbështetje nga familjet e tyre SOS pasi të kenë lënë kujdesin.

Objektivi kryesor i kujdesit për të rinjtë është të mbështesë fëmijët, të rinjtë dhe familjet në mënyrë që çdo fëmijë të zhvillohet brenda një mjedisi të kujdesshëm familjar me potencialet e tij të plota dhe që ai/ajo të jetë në gjendje të bëhet një anëtar i shoqërisë që mbështet vetveten dhe kontribuon.

car rental tirana real estate saranda