Deinstitucionalizimi - Mbështetje për reformat e sistemit të mirëqenies së fëmijëve në Shqipëri (De-I) - SOS Fshtrat e Fëmijëve

Projekte

Kapma dorën, Mos më lër të rritem vetëm

Njihu me kënaqësinë e të ndihmuarit dhe bëhu dhurues – bëhu MIK SOS, mik i fëmijëve pa kujdes prindëror!

Deinstitucionalizimi – Mbështetje për reformat e sistemit të mirëqenies së fëmijëve në Shqipëri (De-I)

Programi Global i titulluar “E drejta për familje – De-institucionalizimi për të reformuar sistemet e mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri, Armeni, Bjellorusi, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë” synon të përmirësojë të drejtat e fëmijëve me një fokus të veçantë në mbështetjen e reformës së sistemeve alternative të kujdesit ndaj fëmijëve dhe deinstitucionalizimit. proces në 5 shtete të synuara: Shqipëri, Armenia, Bjellorusi, Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë. Të gjitha aktivitetet e përfshira në këtë program global janë planifikuar me qëndrueshmërinë si parim kyç. Me qasjen e tij në shumë nivele, programi synon të mbështesë qeverinë qendrore dhe vendore në përmirësimin e kuadrit ligjor për të garantuar mbështetjen, kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve në nevojë përmes kombinimeve të ndërhyrjeve dhe aktiviteteve të planifikuara (mbështetje individuale për familjet dhe fëmijët në nevojë, si dhe profesionistët, ndërtimi i strukturave mbështetëse dhe ndërgjegjësimi. Ndikimet pozitive sociale dhe ekonomike do të shtrihen përtej kohëzgjatjes së programit. Në Shqipëri, vitet e fundit është zhvilluar një kornizë e re politike, ligjore dhe institucionale për sistemin e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve. Ky proces përfshinte miratimin e Ligjit të ri për Shërbimet e Mirëqenies Sociale (2016), Ligjin për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve (2017) si dhe miratimin e Planit Kombëtar të De-Institucionalizimit 2020-2022 në bazë të të cilit u hartua edhe ndërhyrja e projektit. Projekti synon 4 bashkitë kryesore Tiranë, Shkodër, Vlorë, Korçë dhe synon që ata fëmijë të cenueshëm të mbështeten në zhvillimin e tyre individual kognitiv, emocional dhe social nëpërmjet shërbimeve të parandalimit me cilësi të lartë, kujdesit me bazë komunitetin dhe përpjekjeve për deinstitucionalizimin në përputhje me Udhëzimet e OKB-së për Kujdesi Alternativ i Fëmijëve. Projekti kontribuon në disa nivele ndërhyrjesh:

1. Niveli makro

Korniza të qarta ligjore dhe operacionale për ofrimin e kujdesit alternativ (kujdesi për kujdestarinë dhe shërbimet për të rinjtë) dhe shërbimet e parandalimit ofrojnë një kornizë për veprim të përshtatur me nevojat e fëmijëve në nevojë dhe janë në përputhje me Udhëzimet e OKB-së për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve.

2. Niveli meso

Vendimmarrësit shqiptarë në nivel vendor dhe kombëtar, profesionistët dhe publiku i gjerë në Shqipëri janë sensibilizuar për nevojën e kujdestarisë për fëmijët në nevojë. Vendimmarrësit në nivel lokal dhe kombëtar janë pajisur me mjete metodologjike në lidhje me menaxhimin e rasteve, programet e prindërimit të bazuara në fakte dhe kujdesin për fëmijët. Për më tepër, profesionistët përkatës janë edukuar dhe trajnuar për të përdorur kapacitetin dhe ekspertizën e tyre për të ofruar shërbime cilësore mbështetëse për fëmijët e cenueshëm në përputhje me të drejtat e fëmijëve.

3. Niveli mikro

Në 4 komunitetet e synuara, fëmijët e cenueshëm kanë akses në parandalimin inovativ dhe me cilësi të lartë të bazuar në komunitet dhe shërbimet e kujdesit alternativ

Grupi i synuar i drejtpërdrejtë:

  • 300 fëmijë që rrezikojnë të humbasin kujdesin prindëror për arsye të ndryshme: jetojnë në rrethana të vështira/familje vulnerabël, kanë aftësi të kufizuara, dëmtime, çrregullime të sjelljes ose janë riintegruar në familje biologjike pas vendosjes në përkujdesje alternative.
  • 232 prindër / prindër kujdestarë – prindër në situatë të vështirë jetësore & prindër të mundshëm kujdestarë (përfshirë prindërit farefisnorë). Prindërit e cenueshëm luftojnë me sfidat socio-ekonomike dhe përjashtimin për arsye të ndryshme.
  • 75.000 banorë të Shqipërisë dhe 400 anëtarë të komunitetit të informohen për rëndësinë e shërbimit të kujdestarisë.
  • 60 Grupet e interesit dhe profesionistët (institucionet publike, OSHC). Komunat dhe komunitetet e synuara.
  • 15 vendimmarrës për qeverisjen qendrore dhe vendore për të shkëmbyer dhe kontribuar në zhvillimin e mëtejshëm të shërbimeve të kujdestarisë.
  • 210 profesionistë të vijës së parë duke përfshirë bashkëpunëtorë për mbrojtjen e fëmijëve, punonjës socialë nga organizata qeveritare dhe joqeveritare, menaxherë të rasteve, profesionistë/ekspertë nga pushteti vendor.
  • 10 gazetarë dhe profesionistë të medias nga masat kombëtare dhe private dhe mediat sociale për të promovuar rëndësinë e shërbimit të kujdestarisë dhe procesit të deinstitucionalizimit.

Rezultatet aktuale: Të gjitha aktivitetet e planifikuara po kryhen në bashkëpunim të ngushtë me pushtetin qendror dhe atë vendor për të arritur rezultatet e pritura.

– Në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është hartuar një model Kombëtar i Kujdesit për Rininë që synon të synojë të gjitha shërbimet e nevojshme për të rinjtë në kujdesin alternativ, duke përfshirë shërbimet e kujdesit pas.

– Është përgatitur dhe zbatuar një fushatë kombëtare ndërgjegjësimi për të sensibilizuar popullatën e përgjithshme në lidhje me shërbimet e kujdestarisë.

– Vizitë studimore për 14 politikëbërës kombëtarë dhe lokalë u organizua në maj në Shkup- Maqedonia e Veriut me fokus zhvillimin e kujdesit familjar.

2 metodologji të bazuara në fakte për ngritjen e kapaciteteve të prindërimit, që do të përdoren nga strukturat lokale në bashkitë e synuara.

– Janë ofruar aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për 176 profesionistë vendas në tema që lidhen me riintegrimin, programet e prindërimit dhe përgatitjen për largimin nga kujdesi.

– Janë mbajtur 4 seminare lokale në 4 bashkitë e synuara ku 80 aktorë lokalë kanë rritur ndërgjegjësimin për shërbimin e kujdestarisë .

3 struktura komunitare në Bashkinë Korçë dhe Tiranë janë pasuruar dhe përshtatur në ambiente miqësore për fëmijët për të ofruar mbështetje cilësore.

213 fëmijë të mbështetur me shërbime parandaluese bazuar në nevojat individuale.

70 prindër të mbështetur në programet e ngritjes së kapaciteteve prindërore

11 familje kujdestare të identifikuara dhe të mbështetura për të përmbushur procedurat administrative.

Shpërndaje në mediat sociale

car rental tirana real estate saranda