Kontakt

Contact Us

Address: Sesame Street, Port Avenue, 343 Industries
Email:sos_kids_albania@outlook.com
Mobile:+5635546436436345

Për t’u informuar mbi programet e organizatës në nivel ndërkombëtar: www.sos-childrensvillages.org/

Politikat e privatësisë
Mbrojtja e të dhënave personale.
SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri sqaron se informacioni i dhënë nga ju do të përpunohet sipas qëllimit të dhënë, miratimit tuaj dhe sipas kushteve të Legjislacionit Shqiptar. Këto të dhëna nuk iu transmetohen palëve të treta pa marrë miratimin tuaj paraprak në përputhje me Legjislacionin shqiptar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Çdo informacion i dhënë është në përputhje me Ligjin shqiptar nr. 9887 datë 10.03.2008 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, si edhe rregullatoreve të tjera shtesë.
Gjithashtu, përdoruesi konfirmon se të dhënat e paraqitura janë autentike dhe të sakta. Në momentin e depozitimit të këtyre të dhënave, përdoruesi pranon që ato të përdoren për qëllime të brendshme në organizatë, si edhe pranon përpunimin e tyre. Bazuar në Ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 përdoruesi, nëpërmjet një kërkese ka të drejtë të shohë të dhënat e tij personale të depozituara në mënyrë të vullnetshme, ose mund të kërkojë që t’i korrigjojë ato.